Yoshinori Matsumoto, the store manager with a motto of “Services with a smile.”

Yoshinori Matsumoto, the store manager with a motto of “Services with a smile.”

> Return to “LABI 1 Nanba”.