Find nearby stores

ข่าวร้าน

ลงทะเบียนล่วงหน้า

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้คูปอง
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและส่งความต้องการข้างต้น ทางร้านจะส่งกลับคูปองที่สามารถใช้ได้ในร้านทางอีเมล์นะคะ


Surname on หนังสือเดินทาง*
Givenname on หนังสือเดินทาง*
Passport number
ที่อยู่อีเมล์*


want to receive e-mail magazine

YesNo

Agree to the Privacy Policy

การแจ้งเตือน
สามารถใช้ได้กับลูกค้าฟรีภาษีเท่านั้น
กรุณาแสดงหนังสือเดินทางเมื่อใช้บริการด้วยนะค่ะ
สำหรับสินค้าทั่วไป (ยกเว้นสินค้าบริโภค)มากกว่า5,000เยนจะได้สิทธิ์ฟรีภาษีค่ะ
สำหรับสินค้าบริโภคซื้อของมากกว่า5,000 เยนถึง500,000เยนจะได้สิทธิ์ฟรีภาษี(ร้านเดียวกันในหนึ่งวัน)ค่ะ
บางสินค้าไม่ร่วมรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะ
สาขาที่สามารถใช้
ยามาดะเดนกิสาขาภาษีฟรี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาดู “เกี่ยวกับสาขา”ด้วยค่ะ